Dézsából macskát önteni

A nyelvi reáliák fordítása

2017. április 30. - Termosz

A nyelvi reáliák olyan kultúraspecifikus kifejezések, amelyek speciális jelentéssel rendelkeznek egy adott kultúrában. Ebben a cikkben a nyelvi reáliák típusait mutatom be, illetve azt, hogy milyen átváltási műveletekkel lehetséges ezeknek a fordítása.

cimlap.png

Több meghatározása is ismert a nyelvi reáliák fogalmának. A teljesség igénye nélkül nézzünk meg három definíciót. Klaudy Kinga (1997) meghatározása alapján a reália olyan tárgyak gyűjtőfogalma, amelyek egy-egy kultúrára, nyelvközösségre jellemzőek, és egy másik kultúra számára ismeretlenek. Dróth Júlia (2004) definíciójában ezt azzal egészíti ki, hogy a reáliák az adott kultúrához kötődnek, illetve abban gyökereznek. Valló Zsuzsa (2000) kulturális reália alatt olyan megnyilvánulásokat is ért, amelyben az adott nyelvközösség saját élmény- és ismeretanyaga kerül kifejezésre, és amelyek speciális jelentéssel rendelkeznek az adott kulturális kontextusban.

A fenti meghatározások értelmezéséhez gondoljunk a magyar gulyáslevesre – igazi hungarikumnak tartjuk. Ha külföldi étteremben rendeljük, akkor sokszor egészen mást értenek alatta, és lehetséges, hogy egy adag pörköltet kapunk az étteremben (persze tisztelet a kivételnek, hiszen láttunk már példát arra, hogy külföldön kiválóan készítik el a gulyást). Reália lehet egy étel, ital, ruha, földrajzi képződmény, népszokás megnevezése, vagy közigazgatással kapcsolatos fogalom.

A magyar nyelvből biztosan sok példát tud a kedves olvasó is hozni. Nekem személyes kedvencem a szívlapát, ami szív formájáról kapta a nevét, és bányákban használták szénrakodásra. De gondoljunk csak az egri bikavérre, a borkorcsolyára vagy a kontyalávalóra, és arra, hogy adnánk vissza egy általunk ismert idegen nyelven?

bor.jpeg

A reáliák többféleképpen csoportosíthatók. Vizsgáljuk meg Szergej Vlahov és Szider Florin tipológiáját (Honti Enikő):

Földrajzi reáliák

Néprajzi reáliák

Társadalmi-politikai reáliák

Geográfiai képződmények

Mindennapi élet reáliái

Közigazgatás, államberendezkedés

Ember alkotta földrajzi objektumok

Munkatevékenység reáliái

Hatalmi szervek

Endémiák

Művészet és kultúra

Politikai élet

 

Etnikai reáliák

Katonai reáliák

 

Mértékegységek és pénzek

 

 

Szergej Vlahov és Szider Florin tehát három fő kategóriába sorolja a reáliákat: elkülönítenek földrajzi reáliákat, néprajzi reáliákat és társadalmi-politikai reáliákat. Ezek szerint rendkívül széles a szavak azon spektruma, amit reáliaként értelmezhetünk, és feltehetőleg ez a tipológia sem fed le minden esetet.

Hogyan fordítsuk le a nyelvi reáliákat?

A nyelvi reáliákat nagy kihívás a fordítóknak átültetni a célnyelvbe, ezért is tartják a „lefordíthatatlanság” minősített esetének (https://goo.gl/jTNNOc).  Vannak azonban bizonyos fordítási stratégiák, amelyeket reáliák fordításakor alkalmazhatunk (Klaudy 1997).

Az első ilyen átváltási művelet a generalizálás, vagyis a jelentések bővítése. Ez azt jelenti, hogy a fordító a forrásnyelvi szót tágabb jelentésű szóval adja vissza a célnyelven a két nyelv lexikai rendszerei között tapasztalható különbségek miatt. Alkalmazhatjuk a kihagyás műveletét, vagyis azt, hogy egyszerűen elhagyjuk az adott szót, mivel nincs számottevő szerepe a reáliának, a célnyelvi olvasó számára nem bír jelentéssel. A kihagyás művelete használható például akkor, ha a forrásszövegben olyan márkanév, utcanév szerepel, amely a célnyelvi olvasó számára nem bír jelentéssel. A generalizálás is tehát részben kihagyás, mert a reália nevét nem tartalmazza a célnyelvi szöveg, helyette azonban a reália általános leírása szerepel.

(1a) Doggedly he destroys them with a Flit gun and has a sudden glimpse of himself doing this: an obstinate, malevolent old thing imposing his will upon these instructive and admirable insects.

(1b) Kitartóan pusztítja őket a rovarirtóval, majd felvillan előtte a kép: ahogy egy csökönyös, kárörvendő öreg dolog ezekre a bölcs és elismerést keltő rovarokra kényszeríti az akaratát.

Az angolban szereplő Flit gun egy rovarirtó spray, amelyet 1928-ban dobtak piacra. A Flit márka a XX. század első felében széles körben ismert volt. A fordító itt tehát kihagyta a magyar fordításban a márkanevet, mivel a mai olvasó számára nem bír jelentőséggel, és egyben generalizálta is a fogalmat a rovarirtó fordítással.

flit_gun.jpg

A következő átváltási művelet az explicitáció művelete. Ekkor a szövegben burkoltan jelenlévő elemeket a fordító explicitté tesz a célnyelvi szövegben, hiszen az olvasók nem rendelkeznek e burkolt elemek értelmezéséhez szükséges háttérismerettel. Takács Boróka gyűjtötte az alábbi finn példát az explicitáció jelenségére:

(2) diós metélt ~ taikinasuikaleista valmistettu, keitetty ruoka, joka on maustettu sokeroidulla saksanpahkinalla ’tésztacsíkokból készített, főtt étel, amit cukrozott dióval ízesítenek’

Az explicitáció alkategóriája a betoldás, vagyis ilyenkor a reáliát meghagyva megmagyarázza a fordító a célnyelven a reáliát, kibővítik az olvasóközönség ismereteit. Az alábbi mondatpárban például a fordító betoldotta az eredeti mondatban nem szereplő mértékegységet, vagyis a centimétert (a mértékegység átalakítása pedig a későbbiekben tárgyalt analógiás fordítás körébe tartozik).

(3a) You can touch both handrails with your elbows, and you have to bend your head, even if, like George, you are only five eight.

(3b) A két korlát között alig fér el valaki, és annak is le kell hajtania a fejét, aki George-hoz hasonlóan csak százhetvenkét centiméter.

A transzliteráció művelete során a forrásnyelvi szót veszi át a fordító, és csak annyi átalakítást végez, hogy a forrásnyelvi szót a célnyelvi helyesírási szabályok szerint írja át. A transzliteráció műveletét az alábbi példák szemléltetik A varázslók forrásszövegét és a magyar fordítást, valamint a Harry Potter és a bölcsek köve forrásszövegét és litván fordítást összevetve:

(4a) The original Mayakovsky had been the most powerful magician in a wave of international faculty brought in during the 1930s and 1940s.

(4b) Az idősebb Majakovszkij a leghatalmasabb varázsló volt az ezerkilencszázharmincas és ezerkilencszáznegyvenes években sikkessé váló nemzetközi tantestületi divathullámban.

(5a) "You can't blame them," said Dumbledore gently.

(5b) – Negali jų kaltinti, – švelniai tarė Dumbldoras.

Szemléltető példa a magyar csárdás szó litván fordítása is, vagyis a čardašas [kiejtve: csárdásász], ahol a célnyelvi szót a litván kiejtésnek megfelelően írták át, illetve a szó megkapta a litván hímnem végződését is.

Az analógiás fordítás az a fordítási művelet, amikor a célnyelvi kultúrában nem ismeretes a fordítandó szó vagy kifejezés, ezért egy ahhoz jellegében hasonló megnevezéssel fordítják le a szót. Az analógiás fordítás műveletét figyelhetjük meg az alábbi példán:

(6a) It is raining cats and dogs.

(6b) Zuhog, mintha dézsából öntenék.

 

 

Alkalmazhatja a fordító a teljes átalakítás módszerét is, ilyenkor semmilyen fellelhető kapcsolat nincs a forrásnyelvi és a célnyelvi megfelelő között. Ezen kívül alkalmazható tükörfordítás, vagyis az idegen nyelvű kifejezés szóról szóra, morfémáról morfémára történő lefordítása.

A fentiekből látható, hogy a fordítástudomány többféleképpen határozza meg a nyelvi reália fogalmát: szűk és tág értelmezése szerint többféle kategóriát megállapíthatunk. A nyelvi reáliák fordítására is számos stratégia létezik, és az, hogy a fordító hogyan oldja meg ezeknek a fordítását, az nagymértékben függ az adott nyelvű beszélők háttérismeretétől.

 

Felhasznált anyagok:

Dróth J. (szerk.). (2004): Szaknyelv és szakfordítás: tanulmányok a Szent István Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból és kutatási témáiról. Gödöllő: Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar.

Honti Enikő: A reáliák fordítása https://goo.gl/8ZG5Lv

Klaudy K. (1997): Fordítás I. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica Kiadó.

Takács Boróka: A lefordíthatatlan fordítása: Magyar étel- és italnevek finn és észt fordításai https://goo.gl/SlMwtX

Три стратегии перевода реалий: https://goo.gl/jTNNOc

Valló, Zs. (2000): A fordítás pragmatikai dimenziói és a kulturális reáliák. Fordítástudomány. 2. évf. 1. szám 34–49.

 

Források:

1a, 3a: Isherwood, Christopher (1964): A Single Man. New York: Simon & Schuster.

1b, 3b: Isherwood, Christopher: Egy egyedülálló férfi. Ford.: Ruskó Eszter, nem publikált fordítás.

2: Takács Boróka: A lefordíthatatlan fordítása: Magyar étel- és italnevek finn és észt fordításai https://goo.gl/SlMwtX

4a: Grossman, L. (2010): The Magicians. New York: Penguin Books.

4b: Grossman, L. (2014): A varázslók. Budapest: Agave.

5a: Rowling, J. K. (1997): Harry Potter and the Philosopher’s stone. Bloomsbury Publishing, London.

5b: Rowling, J. K. (2000): Haris Poteris ir išminties akmuo. ford: Zita Marienė, Alma Littera, Vilnius.

6a: saját gyűjtés

6b: saját gyűjtés